ورود به سایت / Register  

.

تصویب قرارداد مشارکت مدنی در دولت تصویب قرارداد مشارکت مدنی در دولت


قابل توجه بازدیدکنندگان محترم: با توجه به پیگیری های بعمل آمده از طرف شرکت و با عنایت و توجه مسئولین محترم استان و کشور بویژه جناب آقای دکتر علی اصغر احمدی ، قرارداد مشارکت مدنی شرکت سیمان بیارجمند برای مدت  18 ماه در کمسیون اقتصاد دولت تصویب شد.

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 12/31/2016
Number of Views: 362

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.