ورود به سایت / Register  

Enter Title

Minimize
بدینوسیله به کلیه سهامدارانی  که تمام یا قسمتی از مبلغ وجه مربوط به سهام خود را پرداخت ننموده اندابلاغ می گردد،هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند