ورود به سایت / Register  

 

Minimize

 

گزارش بانک


محور توسعه منطقه بيارجمند با مشاركت30 درصدي بانك صنعت ومعدن، 40 درصدي بانك تجارت و 30درصدي سهامداران

 

ثبت شرکت

›     - شركت سيمان بيارجمند در تاريخ 1385/1/30تحت شماره 2200جهت احداث كارخانه سيمان ثبت گرديد.

›     - سرمايه اوليه شركت مبلغ 280 ميليارد ريال منقسم به 280000000 سهم يكهزار ريالي با نام مي باشد.

›    -  اهداف اشتغال : 400 نفر مستقيم ،  3000 غير مستقيم ، 30000 نفر مرتبط.

 

قراردادهای خارجی

›    -  قرارداد شرکت CMP  به مبلغ      6.100.000     یورو

›    -  قرارداد شرکت IBAU به مبلغ        1.270.350    یورو

›    -  قرارداد شرکت CDI به مبلغ        13.000.000    یورو

›    -  قرارداد شرکت AUMUND به مبلغ 700.000     یورو

›    -  قرارداد شرکت ELPRO به مبلغ     1.240.000    یورو

 

توافق با مدیران استانی بانک

›      در سال 1386 پس از انجام مذاكرات با مديران و مسئولين محترم بانك ها در استان، نهايتا با بانك تجارت جهت پذيرش طرح و اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي توافق گرديد.

 

مصوبه اعتباری اولیه

›      در تاريخ 1387/10/12 مصوبه اعتباري اول طرح كارخانه سيمان بيارجمند با سرمايه مشاركت به مبلغ 1.293.368 ميليون ريال  توسط بانك محترم تجارت منعقد گرديد.

 

مصوبه اعتباری دوم

›      در تاريخ 1389/02/22 مصوبه اعتباري دوم به صورت تسهيلات در غالب مشاركت مدني‌(سنديكايي) از محل حساب ذخيره ارزي-منابع بنگاههاي زود بازده و مشاركت سنديكايي با بانك صنعت ومعدن با نسبت مشاركت 40% بانك تجارت 30% بانك صنعت ومعدن و 30% شركت سيمان بيارجمند منعقد گرديد.

قرارداد مشارکت مدنی

›      در تاريخ 90/2/11 پس از تصويب طرح در بانك صنعت ومعدن و انعقاد قرارداد سنديكايي في مابين بانك تجارت و صنعت و معدن با نسبت 40% بانك تجارت و 30% بانك صنعت و معدن، قرارداد مشاركت مدني با نسبت 30% شركت و 70% بانكها منعقد گرديد.

امکان گشایش اعتباری اسنادی

›      با استناد به نامه شماره 11/911300/14467 مورخ 1390/4/5 مديريت امور اعتباري امكان گشايش اعتبار اسنادي در دو مرحله به مبلغ كل 25.296.390 يورو براي پروفرماهاي شركتهاي CMP(AG)-Elpro-IBAU-AUMUND-CDI  اعلام گرديد.

 

اعلام محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی

›      با استعلام بعمل آمده توسط بانك تجارت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گشايش اعتبارات اسنادي شركت سيمان بيارجمند از محل حساب ذخيره ارزي مقدور نمي باشد و موضوع اعطاي تسهيلات اين شركت از محل صندوق توسعه ملي در حال اقدام مي باشد. به همين منظوردرخواست تخصيص ارز از صندوق توسعه ملي براي پروژه سيمان بيارجمند از طرف بانك تجارت به صندوق توسعه ملي ارسال گرديد که تصویب گردید

انجام تعهدات ارزی بانک

›      با استعلام به عمل آمده از صندوق توسعه ملي، طي نامه شماره 133 مورخ 1390/5/13ايفاء تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي و تعاوني به عهده همان حساب است و بانك عامل مي بايست در اين خصوص اقدام نمايد كه نهايتا مجوز استفاده از حساب ذخيره ارزي شركت سيمان بيارجمند طي نامه90/202179مورخ 1390/08/24 از طرف بانك مركزي به بانك تجارت ابلاغ گرديد.

›      ضمنا بر اساس اعلام صندوق توسعه ملي طرح هاي متقاضي استفاده از تسهيلات آن صندوق مي بايست پس از ارزيابي و تائيد توسط بانك عامل براي دريافت تسهيلات به اين صندوق معرفي گردد كه مراتب تائيد اين شركت براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي توسط بانك صنعت و معدن اخذ گرديده است.

›      تحقق اعطاي تسهيلات و اعتبارات مصوب ، موجب رونق اقتصادي منطقه خواهد گرديد.

جلسات با مدیران بانکها و وزارت خانه ها

- برگزاری جلسه با مدیرعاملان بانک تجارت( دکتر داوری- دکتر فلاحی- دکتر مقدم)

- برگزاری جلسه با مدیرعامل بانک صنعت و معدن( مهندس پیشرو- دکتر دانیالی و دکتر افخمی)

- برگزاری جلسه با آقای دکتر بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی

- برگزاری جلسه با ارکان محترم اعتباری بانک تجارت و صنعت و معدن

- برگزاری جلسه با وزیر صنعت، معدن، تجارت ( آقایان محرابی و غضنفری)

- برگزاری جلسه با معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت

- برگزاری جلسه با استاندار محترم استان سمنان(دکتر رهی) و معاونین محترم

- برگزاری جلسه با معاونت برنامه ریزی استانداری( آقای رضایی)

با هدف تأمین منابع مالی و اعطای تسهیلات

منابع ریالی پرداختی

-  تاکنون بانک تجارت 20.000.000.000 پرداخت نموده است و بابت حق عاملیت کارشناسی دفترخانه، سفته 26.000.000.000 ريال اخذ نموده است.

-  از زمان اتمام منابع مالی که توسط سهامداران عزیز تأمین گردیده است تاکنون پروژه متوقف گردیده است.    - مصوبات بانکی  ( اینجا )