ورود به سایت / Register  

 

Minimize

گزارش فنی 

شرح کلی سازه های اجرا شده و در حال اجرا

 

  گزارش هفته سوم آذر ماه 95

۱-کنترل مرکزی:  
          

    بتن ریزی به اتمام رسیده است.

۲-تغذیه آسیابهای سیمان:  

    تن ریزی به اتمام رسیده است

    بخشی از سازه فلزی شامل راه پله ها نصب شده است.

    ساخت اسکلت فلزی در حد 91% انجام شده است.

۳-آسیابهای سیمان:           

     بتن ریزی به غیر از فونداسیون موتور و گیربکس آسیاب مابقی به اتمام رسیده است.

      سوله های فلزی روی آسیاب نصب گردیدده

      ساخت اسکلت فلزی در حد 91% انجام شده است.

۴-آسیابهای سیمان            

     بتن ریزی هر دو سیلو به اتمام رسیده است.

     سازه های فلزی پلتفرمهای زیر سیلو در حد ۶2٪ اجرا گردیده است.

     ساخت اسکلت فلزی به اتمام رسیده است.                                   

۵-بارگیرخانه                    

    بتن ریزی به اتمام رسیده است.

    ساخت اسکلت فلزی به اتمام رسیده است

    نصب سوله بالای بارگیرخانه در حد ۸۰٪ انجام شده است.

۶-انتقال گچ                      

    عملیات بتن ریزی شامل قیف و تونل به اتمام رسیده است.

۷-کانال تاسیسات              

    عملیات بتنی کانال تاسیسات از کنترل مرکزی تا بارگیرخانه در حد ۷2٪ به اتمام  رسیده است

۸-تونل خروجی کلینکر       

  -  عملیات بتنی انجام شده است.

۹-انتقال کلینکر                  

  -  عملیات بتنی انجام شده است.

   -ساخت گالری انتقال در حد ۶۰٪ انجام شده است.                              

۱۰-الواتور تغذیه گچ

    -بتن ریزی به طور کامل انجام شده است.

۱۱-پست برق آسیاب سیمان 

   -عملیات بتنی به طور کامل انجام شده است.                        

۱۲- کمپرسورخانه            

    -بتن فونداسیون اجرا گردیده است.

۱۳-سیلوهای کلینکر و بای پس 

    -بتن ریزی بدنه سیلوها به اتمام رسیده است.

۱۴-ساخت تجهیزات مکانیکی  

    -بخشی از تجهیزات آسیابهای سیمان انجام گردیده در حد ۲۰٪

 

عملیات اجرایی فعال پروژه    

    -ساخت اسکلت فلزی بخش تولید سیمان

   -اجرای عملیات بتنی کانالهای تاسیسات باقیمانده

15- مهندسی پایه شرکت کیسان در حدود 80% انجام شده. مهندسی تفضیلی شروع شده است.

16- ساخت و تأمین تجهیزات شرکت کیسان شروع شده است.

 

 

 
  گزارش هفته اول آذر ماه 95

۱-کنترل مرکزی:    


        بتن ریزی به اتمام رسیده است.

 

۲-تغذیه آسیابهای سیمان:    

 بتن ریزی به اتمام رسیده است.

 بخشی از سازه فلزی شامل راه پله ها نصب شده است.

 ساخت اسکلت فلزی در حد ۹۰٪ انجام شده است.

 

۳-آسیابهای سیمان:             
    بتن ریزی به غیر از فونداسیون موتور و گیربکس آسیاب مابقی به اتمام رسیده است.

    سوله های فلزی روی آسیاب نصب گردیدده

    ساخت اسکلت فلزی در حد ۹۰٪ انحام شده است.

 

۴-آسیابهای سیمان            
     بتن ریزی هر دو سیلو به اتمام رسیده است.

     سازه های فلزی پلتفرمهای زیر سیلو در حد ۶۰٪ اجرا گردیده است.

     ساخت اسکلت فلزی به اتمام رسیده است.

 

۵-بارگیرخانه      
     بتن ریزی به اتمام رسیده است.

     ساخت اسکلت فلزی به اتمام رسیده است.

     نصب سوله بالای بارگیرخانه در حد ۸۰٪ انجام شده است.

 

 ۶-انتقال گچ                      
     عملیات بتن ریزی شامل قیف و تونل به اتمام رسیده است.

 

 ۷-کانال تاسیسات   
    عملیات بتنی کانال تاسیسات از کنترل مرکزی تا بارگیرخانه در حد ۷۰٪ به اتمام رسیده است.

 

۸-تونل خروجی کلینکر            
    عملیات بتنی انجام شده است.

 

 

9-انتقال کلینکر                  

    عملیات بتنی انجام شده است.

    ساخت گالری انتقال در حد ۶۰٪ انجام شده است.                              

۱۰-الواتور تغذیه گچ

    بتن ریزی به طور کامل انجام شده است.

۱۱-پست برق آسیاب سیمان  
    عملیات بتنی به طور کامل انجام شده است.

                                 

۱۲- کمپرسورخانه              
    بتن فونداسیون اجرا گردیده است.

 

۱۳-سیلوهای کلینکر و بای پس    
    بتن ریزی بدنه سیلوها به اتمام رسیده است.

 

۱۴-ساخت تجهیزات مکانیکی      
   بخشی از تجهیزات آسیابهای سیمان انجام گردیده در حد ۲۰٪

 

15-عملیات اجرایی فعال پروژه       

   ساخت اسکلت فلزی بخش تولید سیمان

   اجرای عملیات بتنی کانالهای تاسیسات باقیماندهگزارش پروژه احداث خط تولید به ظرفیت 3300 تن در روز

1-پس از انجام اقدامات اولیه و کارهای زیربنایی و اخذ مجوز تأسیس با کمک مشاوران و پیمانکارانی که از طریق رعایت مقررات قانونی و آیین نامه های داخلی انتخاب شدند, امور اجرایی احداث خط تولید کارخانه آغاز گردید. ذیلاً اسامی مشاوران و پیمانکاران درگیر با احداث کارخانه اعلام می گردد.

2- شرکت های مشاور مرتبط با طرح.

2 -1- مهندسین مشاور ایران و هند( مطالعات اولیه).

2-2-شرکت سانو ( طراح ساختمان های بخش دوم خط تولید و مطالعات ژئوتکنیک)

2-3-شرکت مهندسین مشاور اندیشه سازان صنعتی پارس( طراح سایت و ساختمانهای جنبی و نظارت عالیه و مقیم ساختمان های خط تولید)

2-4- مهندسان مشاور پی کاو( آزمایشگاه مقاومت مصالح)

2-5- شرکت کان آذین( مشاور معدنی)

2-6- شرکت راهبرد صنعت( مشاور صنعتی)

2-7- شرکت پیمان اترک( طراح سازه های بخش اول خط تولید)

3- شرکت های پیمانکار مرتبط با احداث کارخانه.

3-1-  شرکت مانادژسازان( احداث ساختمانهای جنبی)

3-2- شرکت بلندپایه( احداث سازه های بتنی بخش دوم خط تولید).

3-3- شرکت آمن( احداث سازه های بخش اول خط تولید)

3-4- شرکت نسران( احداث سازه های باقیمانده بخش دوم خط تولید کارخانه)

3-5-شرکت صناع( تأمین تجهیزات و تأمین تجهیزات ساخت داخل و اجرای سازه های بتنی و اسکلت فلزی و نصب و راه اندازی خط تولید)

4- گزارش جامع پیشرفت پروژه:

   - تصاویر انتخابی ( کلیک کنید )

5- برنامه زمانبدنی پروژه ( کلیک کنید )