ورود به سایت / Register  

 

Minimize

 

گزارشات مالی:

 برای مشاهده گزارش مالی ارایه شده در آذر ماه 95 این قسمت را مشاهده کنید .


 • گزارش صورتهای مالی منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده)

 •  گزارش نهایی حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1392/12/29

 

 •   اقدامات اصلاحی واحد مالی در سال 1392

 • بروزرسانی اسناد حسابداری از نظر ثبت و صدور.

 •  بازنگری در نحوه صدور اسناد حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری.

 • ممیزی  اسناد حسابداری از نظر شکل و محتوای اسناد و مدارک ضمیمه سند حسابداری.

 • امضاء و تأیید اسناد حسابداری توسط تهیه کننده، مدیر مالی و مدیرعامل.

 • عدم پذیرش اسناد و مدارک و فاکتورهای خرید که به صورت کپی بوده و فاقد مهر و تاریخ فروشنده می باشد.

 •  تهیه صورتهای مالی سال 1392طبق استانداردهای حسابداری

 • اصلاح سر فصلهای مغایر با استانداردهای حسابداری و برخی از اقلام راکد و سنواتی.

 • به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل ها و فرم ها

 • دستور العمل نحوه تهیه و تنظیم پرونده های پرسنلی

 • دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم اسناد حسابداری.

 • دستور العمل نحوه ثبت کارت ساعت و فرمهای اداری.

 • دستورالعمل انبار گردانی و نحوه شمارش موجودیها در پایان سال مالی.

 • دستورالعمل ایجاد و نگهداری تنخواه گردانها.

 • آیین نامه مأموریت.

 •  تهیه و تدوین فرم ارزشیابی پرسنل.

 • تهیه و تدوین حکم کارگزینی پرسنل.